Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer hierna “verkoper”

Britt Thomas Interieurarchitectuur BV
Maatschappelijke zetel : Oud-Strijderslaan 20, 8200 Sint-Andries, België
BE0745.545.562
info@brittthomas.be
+32 499 32 06 41

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. Deze algemene voorwaarden bevatten bepalingen omtrent de verkoop, levering, betaling, eventuele terugzending en andere aspecten die met voorgaande opsomming verband houden.

De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar ter inzage op www.brittthomas.be 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen; 
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 De overeenkomst

De koper plaatst een bestelling door de geselecteerde producten toe te voegen aan de virtuele winkelmand. De overeenkomst tot aankoop van de producten, zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden, treedt echter pas in werking op het ogenblik dat de koper de algemene voorwaarden aanvaardt en zijn aankoop bevestigd door de bestelknop “betalen” in te drukken.

Alle rechten en plichten die zijn neergelegd in deze algemene voorwaarden worden van kracht zodra de overeenkomst inwerking is zoals hierboven bepaald, met uitzondering van de leveringsplicht van de verkoper zoals neergelegd in artikel 5. De leveringsplicht van de verkoper treedt immers pas in werking zodra de betaling werd ontvangen conform artikel 6.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden en met uitwerking voor toekomstige aankopen gewijzigd worden. De koper moet zich dus per aankoop vergewissen van de op deze aankoop van toepassing zijnde voorwaarden. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een tot stand gekomen overeenkomst kunnen niet ten nadele van de koper gewijzigd worden, tenzij in geval van nietigheid of ongeldigheid van bepalingen van deze voorwaarden. In dat geval blijven evenwel de bepalingen van artikel 11 onverkort van toepassing.

Artikel 5 Levering en eigendomsoverdracht

De verkoper verbindt zich ertoe de aangekocht producten te leveren zodra de betaling is ontvangen overeenkomstig de bepalingen in artikel 6. Zolang de betaling niet is ontvangen, rust op de verkoper geen leverplicht. 

De geschatte leveringstermijn zal staan aangeven op de productpagina. Indien het niet mogelijk zou blijken de producten binnen deze aangegeven termijn te leveren, zal de verkoper de koper hier onverwijld over inlichten en een aanvullende termijn voorstellen. Indien de verkoper ook niet binnen deze aanvullende termijn kan leveren, mag de koper van de aankoop afzien en deze overeenkomst ontbinden.

De verkoper zal de producten leveren op het adres dat door de koper werd opgegeven of de producten ter plaatste op het adres van de verkoper overhandigen, afhankelijk van de keuze die de koper tijdens de bestelling heeft gemaakt.

Indien de verkoper de producten moet leveren op het door de koper opgegeven adres, kan hij hiervoor gebruik maken van leveranciers die de verzending op zich nemen.

Indien Britt Thomas Interieurarchitectuur BV van een leverancier gebruik maakt om de levering uit te voeren en deze leverancier levert de gekochte producten niet of laattijdig, kan Britt Thomas Interieurarchitectuur BV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade die hieruit voortkomt. Britt Thomas Interieurarchitectuur BV zal enkel aangesproken kunnen worden voor de waarde van de producten die niet werden geleverd.

De verkoper kan voor de levering van de producten een leveringskost aanrekenen. Indien dit het geval is, wordt de omvang van deze leveringskost duidelijk aangegeven vooraleer de overeenkomst in werking treedt en de aankoop tot stand komt. De omvang kan tevens afhankelijk zijn van de door de koper gekozen leveringswijze.

De koper wordt eigenaar van de producten zodra hij van deze in het bezit wordt gesteld. Op dat ogenblik gaat ook het risico wegens verlies of beschadiging van de producten over van de verkoper op de koper.

Artikel 6 Betaling

Zodra de koper de algemene voorwaarden heeft aanvaard en de bestelknop “Betalen” heeft ingedrukt, is hij gehouden tot het betalen van de prijs voor het bestelde product. Deze prijs staat aangegeven op de productpagina en wordt uitdrukkelijk gecommuniceerd alvorens de aankoop wordt verricht. Deze prijs omvat alle belastingen, taksen en diensten inclusief de belasting over toegevoegd waarde (B.T.W.). Afzonderlijk kan, zoals hierboven vermeldt in 5.7, ook nog een leveringskost worden aangerekend. Deze wordt eveneens uitdrukkelijk aangegeven tijdens het bestelproces, alvorens de verkoop tot stand komt. 

De betaling kan enkel geschieden op de wijze en via de mogelijkheden die op de webpagina worden aangegeven. De verkoper kan niet verplicht worden een betaling te aanvaarden op een andere wijze.

Artikel 7 Herroepingsrecht

Binnen een termijn van 14 dagen, startende vanaf de dag na de levering, kan de koper beslissen de gekochte producten niet te houden en gebruik te maken van zijn “herroepingsrecht”.

Om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken moet de koper de verkoper hierover inlichten binnen de hierboven genoemde termijn van 14 dagen. De koper kan dit doen per e-mail naar info@brittthomas.be. De koper vermeldt hierbij zijn naam en adresgegevens, het product en eventueel een productnummer, de besteldatum en datum van ontvangst van het product. De koper kan ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping digitaal of per post te verzenden aan de verkoper. Dit modelformulier is te vinden op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf. Er moet geen reden worden opgegeven waarom van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt.

De koper is ertoe gehouden om de producten binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen aan de verkoper heeft meegedeeld, terug te zenden naar de verkoper . De kosten die verband houden met de terugzending zijn ten laste van de koper.

Binnen een termijn van 14 dagen nadat de verkoper in kennis werd gesteld dat de koper het herroepingsrecht zal inroepen, zal de verkoper de aankoopprijs terugbetalen vermeerderd met de initiële leveringskost indien deze verschuldigd was. De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmethode als waarmee de koper betaald heeft. Indien de verkoper de goederen niet ontvangen heeft of geen bewijs heeft gekregen van de koper dat de goederen werden teruggestuurd, kan de verkoper met de terugbetaling wachten.

De koper zal tijdens de termijn waarbinnen hij van het herroepingsrecht gebruik kan maken zorgvuldig omgaan met de producten en hun verpakking. De producten mogen enkel worden uitgepakt of in gebruik genomen worden in de mate dat dit nodig is om het product te beoordelen. Aangebrachte schade zal in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag. Om in aanmerking te kunnen komen voor een terugbetaling of een terugname van uw product, moeten uw producten ongebruikt, ongeopend en in dezelfde staat zijn als bij aankoop. De producten moeten in de (ongeschonden) originele verpakking zitten. In ieder geval moeten zij met alle toebehoren worden terug gestuurd.

De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op producten die op maat werden gemaakt. Voor producten die beschadigd werden geleverd, kan beroep worden gedaan op de garantieregeling zoals bepaald in artikel 8 hieronder.

Artikel 8 Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen per email binnen 3 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, op kosten van de koper.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op defecten of gebreken die door de koper zelf zijn toegebracht door het product op een manier te gebruiken die ingaat tegen diens bestemming. Deze bepalingen zijn eveneens niet van toepassing op defecten of gebreken waarvan de koper reeds op de hoogte was doordat hij daarover ondubbelzinnig is geïnformeerd vooraleer hij tot aankoop overging.

De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • Deze bepalingen zijn eveneens niet van toepassing op defecten of gebreken waarvan de koper reeds op de hoogte was doordat hij daarover ondubbelzinnig is geïnformeerd vooraleer hij tot aankoop overging.

Artikel 9 Bescherming persoonsgegevens

Wij verwijzen hiervoor naar ons privacybeleid, terug te vinden op www.brittthomas.be

Artikel 10 Klachten

De koper die niet tevreden is over zijn aankoop, de levering of de dienstverlening van de verkoper, kan contact opnemen via info@brittthomas.be met als onderwerp de vermelding “Klacht Webshop”. De verkoper spant zich in de klacht binnen een termijn van 7 dagen te behandelen. Elke klacht zal persoonlijk worden behandeld. Als koper heeft u tevens het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl) of het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 11 Overige

De ongeldigheid of nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid en uitwerking van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Indien een bepaling gedeeltelijk nietig of ongeldig wordt verklaard, zal het deel van de bepaling dat behouden blijft onverkort blijven gelden. 

Indien een bepaling geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig wordt verklaard, verbinden de partijen zich ertoe om deze bepaling te vervangen door een bepaling die wel afdwingbaar is en die zo goed als mogelijk de vernietigde of ongeldige bepaling vervangt op een manier die aansluit bij de bedoeling van de partijen.

De verkoper kan de rechten en plichten waartoe hij zich middels deze voorwaarden heeft verbonden altijd en zonder voorafgaande instemming van de koper overdragen aan een verbonden onderneming of een derde partij. De verkoper is wegens deze overdracht aan de koper geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 12 Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Mechelen zijn bevoegd om van een geschil kennis te nemen.

De partijen verbinden zich ertoe om hun geschil alvorens het aan de rechtbank voor te leggen minnelijk te regelen.

De partijen verbinden zich ertoe om het bestaan van hun geschil vertrouwelijk te houden.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONTWERPTRAJECTEN & INTERIEURARCHITECTUUR

Artikel 1 Bouwplaatsgegevens en bepaling van de bouwwerken

De OPDRACHTGEVER verklaart eigenaar te zijn van het gebouw waarin de werken zullen worden uitgevoerd die het voorwerp uitmaken van de opdracht die aan de INTERIEURARCHITECT wordt toever- trouwd, verkregen bij authentieke akte, verklaart over de nodige machtiging te beschikken om werken uit te voeren in voormeld gebouw.

De OPDRACHTGEVER bezorgt vooraleer de studies worden aangevat: de eigendomstitels en alle inlichtingen die de INTERIEURARCHITECT aangewezen of noodzakelijk acht.

Om het ontwerp te kunnen opmaken verzamelt de INTERIEURARCHITECT voor zover nodig inlichtingen bij de vereiste instanties in naam en voor rekening van de OPDRACHTGEVER.

De OPDRACHTGEVER stelt de INTERIEURARCHITECT in kennis van alle werkelijke en persoonlijke lasten alsmede van alle gebeurlijke openbare of private erfdienstbaarheden met betrekking tot het erf en het gebouw waarin of waaraan gebouwd zal worden.

Artikel 2 Opdracht en verplichtingen van de INTERIEURARCHITECT

In zoverre voor het bouwwerk een steden- bouwkundige vergunning noodzakelijk is en waarvoor de tussenkomst van een architect is vereist, zal de OPDRACHT- GEVER onverwijld het nodige doen om een overeenkomst te sluiten met de natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is het beroep van architect in België uit te oefenen en dit voor alle diensten en prestaties die door de wet van 20 februari 1939 worden voorbehouden aan een architect. De INTERIEURARCHITECT wijst de OPDRACHTGEVER erop dat de OPDRACHTGEVER burgerrechtelijk en strafrechtelijk kan worden gesanctioneerd indien hij nalaat een architect aan te stellen voor de hierboven vermelde werken. Vermelde prestaties behoren geenszins tot de opdracht van de INTERIEURARCHITECT, die hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid op zich neemt. De OPDRACHTGEVER bezorgt onverwijld aan de INTERIEURARCHITECT alle administratieve of burgerrechtelijke stukken bestemd voor de conceptie of de uitvoering van de werken en inzonderheid in voorkomend geval de stedenbouwkundige vergunning met bijlagen.

2.1 CONTROLE OP DE UITVOERING (n.v.t. op ontwerptrajecten)

De controle op de werken omvat de algemene controle op de uitvoering, conform aan de goedgekeurde plannen en de regels van de kunst.

De INTERIEURARCHITECT zal de uitvoeringsmethoden controleren naargelang de vooruitgang der werken, de kwaliteit en de implementatie van de materialen en de werken betreffende zijn opdracht.

De controle houdt geen bestendig toezicht of leiding van de werken in en is een nazicht van wat de aannemer heeft uitgevoerd of op dat ogenblik uitvoert. De controle op de uitvoering van de werken houdt enkel een algemeen nazicht van de werken in, met uitsluiting van het permanent toezicht op de verwerking van de materialen, waarvoor de aannemer verantwoordelijk is.

De INTERIEURARCHITECT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat ten gevolge van zijn controle reeds uitgevoerde werken moeten afgebroken of gewijzigd worden. De INTERIEURARCHITECT is evenmin verantwoordelijk voor de gebeurlijke vertraging te wijten aan of gevolgen van de weigering van de aannemer om zijn fouten te herstellen.

Indien tijdens een werfbezoek belangrijke wijzigingen en/of beslissingen worden vastgelegd worden deze in een werfverslag ter ondertekening aan de OPDRACHTGEVER voorgelegd.

De INTERIEURARCHITECT is niet verantwoordelijk indien de aannemer geen gevolg geeft aan de opmerkingen die tijdens een werfbezoek worden gegeven of weigert om de vereiste herstellingen en/of aanpassingen uit te voeren.

2.2 ANDERE TAKEN

2.2.1 Bijstand bij de oplevering

De INTERIEURARCHITECT verleent bijstand bij de oplevering van de werken tussen aannemers en OPDRACHTGEVER. De taak van de INTERIEURARCHITECT bestaat er bij de oplevering van de werken in de OPDRACHTGEVER bij te staan en te oordelen of het werk door de aannemer of de aannemers overeenkomstig de plannen en/of het bestek uitgevoerd is. Hij adviseert de opdrachtgever of eventuele tekortkomingen dienen aanleiding te geven tot herstelling of weigering van de oplevering.

2.2.2 Nazicht van de rekeningen

De INTERIEURARCHITECT verleent bijstand bij het nazicht van de rekeningen. Zij adviseert de OPDRACHTGEVER omtrent de juistheid van de aangerekende bedragen in het licht van de uitgevoerde werken. Dit nazicht houdt evenwel geen aanvaarding in van de facturen. Enkel de OPDRACHTGEVER is hiertoe bevoegd.

2.3 GRENZEN VAN DE TAAK VAN DE INTERIEURARCHITECT

2.3.1

De INTERIEURARCHITECT is niet te beschouwen als gevolmachtigde of lasthebber van de bouwheer. Zij treedt op als zelfstandig aannemer van werkzaamheden van binnenhuisarchitectuur. Zij staat niet garant voor de goede uitvoering van de werken van de uitvoerende aannemers.

2.3.2

De INTERIEURARCHITECT is enkel gehouden tot een middelenverbintenis, d.w.z. tot het zich inzetten zoals dat van een zorgvuldig en vooruitziend binnenhuisarchitect verwacht mag worden, doch zonder garantie op het verwachtte of gevraagde resultaat.

2.4 Aanvangsdatum en uitvoeringstermijn

De aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van de werkzaamheden van de INTERIEURARCHITECT wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend.

Vertraging in de uitvoering tast de rechts- geldigheid van de aanneming dan ook niet aan en verleent de bouwheer geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van het werk) lastens de INTERIEURARCHITECT.

Artikel 3 Veiligheid op de werf

De INTERIEURARCHITECT vestigt de aandacht van de OPDRACHTGEVER op de bepalingen van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (in het bijzonder de artikels 14-32) en van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, zoals deze van kracht zijn op de datum van het afsluiten van deze overeenkomst.

De INTERIEURARCHITECT wijst er in het bijzonder op dat de studiefase van het project niet kan worden aangevat alvorens een coördinator-ontwerp is aangesteld en dat de uitvoering van de werken niet kan worden aangevangen alvorens een coördinator-verwezenlijking is aangesteld.

De OPDRACHTGEVER zal een coördinator-ontwerp en een coördinator-verwezenlijking aanstellen.

Deze aanstellingen gebeuren in naam en voor rekening van de OPDRACHTGEVER.

De lasten en kosten ontstaan uit de tussenkomst van de coördinator-ontwerp en van de coördinator-verwezenlijking zijn uitsluitend ten laste van de OPDRACHTGEVER.

De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe om de kosten en erelonen van de veiligheidscoördinator rechtstreeks aan de veiligheidscoördinator te betalen.

Na de beëindiging van de opdracht van de coördinator-verwezenlijking, zal de OPDRACHTGEVER het post-interventiedossier moeten aanvullen en is hij verplicht om: het bij elke notariële akte te voegen die wordt opgesteld met betrekking tot de volledige of gedeeltelijke vervreemding van het bouwwerk; het ter beschikking van elke huurder te houden; het ter beschikking van de veiligheids- coördinator of aannemers te houden bij latere werken.

De veiligheidscoördinator is geen onderaannemer van de INTERIEURARCHITECT, noch een aangestelde in de zin van artikel 1384, 1e lid, B.W

Artikel 4 Technische raadgevers

Technische raadgevers zoals ingenieurs en andere specialisten worden door de OPDRACHTGEVER aangeduid.

De uitvoering van deze gespecialiseerde studies behoren niet tot de opdracht van de INTERIEUR-ARCHITECT.

Hiervoor worden afzonderlijke overeenkomsten opgemaakt tussen de technische raadgever en de OPDRACHTGEVER, die er zich toe verbindt de technische raadgevers tevens te gelasten met de controle op de uitvoering van de werken waarop de studies betrekking hebben en hen te verplichten hun aansprakelijkheid terzake voldoende te verzekeren.

De technische raadgevers zijn zelf aansprakelijkheid voor de uitvoering van de studie, de vertragingen, fouten of wijzigingen aan deze studies, alsmede voor de controle op de werken met betrekking tot de gespecialiseerde studies.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

Niettegenstaande de betaling van het ereloon, behoudt de INTERIEURARCHITECT ten alle tijde alle intellectuele eigendomsrechten op haar creaties, plannen, studies, voorontwerpen, en het werk. Zij heeft het exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke reproductie, het recht op afbeelding, recht op publicatie (o.a. Voor reclamedoeleinden, wedstrijden en aanbestedingen), en de uitdrukkelijke toestemming vanwege de OPDRACHTGEVER om foto’s van het werk op haar website en sociale media te publiceren.

Alle informatie op deze website is intellectueel eigendom van Britt Thomas Interieurarchitectuur BV, en mag niet gekopieerd, verspreid of op enige andere manier gebruikt of misbruikt worden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Britt Thomas Interieurarchitectuur BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of enige ander materiaal te gebruiken.

Artikel 6 Kosten en erelonen

6.1 Vergoeding van bijkomende prestaties

De INTERIEURARCHITECT verbindt er zich toe om diensten die niet zijn inbegrepen in zijn opdracht uit te voeren tegen een bijkomend ereloon dat, hetzij forfaitair zal worden vastgelegd in overleg tussen partijen, hetzij in regie zal worden vergoed tegen de volgende tarieven: INTERIEURARCHITECT uurtarief van €70,- excl. BTW; verplaatsingen 0,35€/km.

Deze bijkomende prestaties maken deel uit van een voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst.

De impact van deze bijkomende diensten op de voorziene planning voor het project wordt dan tevens begroot en desgevallend aangepast.

6.2 Opeisbaarheid van het ereloon

Facturatiecondities ontwerptraject : 15% voorschot online, 70% tussentijdse afrekening bij aanleveren eerste voorstel, 15% afrekening bij aanlevering definitief voorstel.

Facturatiecondities traject op maat : 50% voorschot, 30% tussentijdse afrekening in verhouding met geleverde prestaties, 20% afrekening

6.3 Betalingsvoorwaarden

De betalingen van het ereloon zullen geschieden binnen de tien kalenderdagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag door de INTERIEURARCHITECT.

Een geprotesteerde ereloonnota dient binnen de acht dagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden aan de INTERIEURARCHITECT, omvattende de reden van het protest.

Elke ereloonnota die niet betaald wordt binnen de betalingstermijn, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 12% op het factuurbedrag met een minimum van 25,00 € alsook een intrest van 8% op jaarbasis. De INTERIEURARCHITECT is gerechtigd zijn prestaties op te schorten indien de ereloonstaten niet uiterlijk binnen de 45 dagen na toezending zijn betaald.

De prijs is contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de INTERIEURARCHITECT, Britt Thomas Interieurarchitectuur BV bij ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bankkosten zijn ten laste van de bouwheer.

Niettegenstaande de hoger vermelde bepalingen betreffende de conventionele intresten en de schadevergoeding zal de overeenkomst, indien de INTERIEURARCHITECT zulks verkiest, van rechtswege en zonder aanmaning, mits loutere kennisgeving ervan aan de bouwheer, ontbonden zijn lastens de bouwheer zo: geen betaling tussenkwam op de vervaldag van de factuur, de bouwheer zijn verbintenissen niet is nagekomen, zo de bouwheer failliet werd verklaard of WCO of collectieve schuldenregeling heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld, één en ander onverminderd het recht van de INTERIEURARCHITECT op vervangende en/of bijkomende schade- vergoeding zo daartoe grond bestaat.

Alle kosten, incluis de honoraria van een advocaat, gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de bouwheer. Bij rechtsplegingsvergoeding ten gunste van de INTERIEURARCHITECT is het maximale bedrag ter zake verschuldigd.

6.4 Financiële gevolgen van wijzigingen

Wanneer grondige wijzigingen door de OPDRACHTGEVER aan het programma worden aangebracht of wijzigingen die zich voordoen ten gevolge van vereisten die worden opgelegd omwille van externe omstandigheden in de mate waarin zij niet aan de INTERIEURARCHITECT toerekenbaar zijn en die als gevolg hebben dat de ingediende of in opmaak zijnde definitieve ontwerpen grondig herzien of gewijzigd moeten worden, kan de INTERIEURARCHITECT aanspraak maken op een extra vergoeding voor dit als dusdanig niet meer dienstig geworden werk.

6.5 Termijnverlengingen

Indien een uitvoeringstermijn met ten minste zes maanden verlengd wordt door vertraging veroorzaakt door de OPDRACHTGEVER en / of de aannemer, mag de INTERIEURARCHITECT een bijkomende ereloonvergoeding vragen voor de hierdoor gecreëerde meerprestaties, aan het tarief zoals voorzien in art.6.2 hierboven.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van de INTERIEURARCHITECT en verzekering

7.1

Plannen, tekeningen en 3D concepten gelden niet als absolute waarheid, doch zijn louter sfeerscheppend en richtinggevend/ illustratief. Het is de verantwoordelijkheid van de bouwheer deze te verifiëren.

7.2

Feitelijke uitvoering van het werk van de INTERIEURARCHITECT zonder protest van de bouwheer, houdt tevens aanvaarding van haar werk door de bouwheer in. Het werk van de INTERIEURARCHITECT wordt geacht uitgevoerd te zijn met de oplevering van het project.

7.3

De contractuele aansprakelijkheid vande INTERIEURARCHITECT zijn bepaald door de van kracht zijnde wetten. De INTERIEURARCHITECT draagt geen aansprakelijkheid bij afwezigheid van een verplichte bouwvergunning, voor schending van de fiscale en/of sociale en/of veiligheidswetgeving door de aannemer(s) op de werf, voor vertraging in de werkzaamheden van de aannemer(s).

De INTERIEURARCHITECT is niet aansprakelijk voor eventuele uitvoeringsfouten.

Wijzigingen door de bouwheer aan het bouwproject gebeuren op eigen risico van de bouwheer en stelt de INTERIEURARCHITECT vrij van elke aansprakelijkheid.

7.4

De INTERIEURARCHITECT draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van de andere bouwpartners, die tussenkomen in de uitvoering van de werken en tegenover wie zij geen enkele verplichting heeft. De INTERIEURARCHITECT is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten. Voor zover aan de INTERIEURARCHITECT door de reglementering op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen verplichtingen worden opgelegd inzake de coördinatie van de veiligheid en gezondheid op de werf kan de INTERIEURARCHITECT enkel aansprakelijk worden gehouden voor zijn persoonlijke fout. De INTERIEURARCHITECT kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de handelingen of fouten van de veiligheidscoördinator.

7.5

Wordt de INTERIEURARCHITECT ter zake aansprakelijk gehouden ten opzichte van derden, dan is de bouwheer er toe gehouden de INTERIEURARCHITECT desbetreffend te vrijwaren. Enkel wanneer de bouwheer het bewijs levert van een fout zijdens de INTERIEUR- ARCHITECT – en van het oorzakelijk verband tussen deze fout/bedrog en de schade – is huidig beding (7.5) niet toepasselijk.

7.6

De INTERIEURARCHITECT is ten opzichte van de bouwheer niet aansprakelijk, voor goederen geleverd met al dan niet verborgen gebreken, noch wegens niet-conformiteit met het door de bouwheer bestelde. Dit betreft immers de eigen verantwoordelijkheid van de verkoper/ aannemer met wie de bouwheer contracteerde.

7.7

De OPDRACHTGEVER aanvaardt dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de INTERIEURARCHITECT is geplafonneerd tot het bedrag van de erelonen die zij in uitvoering van onderhavige overeenkomst heeft ontvangen. De aansprakelijkheid die de INTERIEURARCHITECT desbetreffend eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot: hetzij het kosteloos heruitvoeren van het werk, hetzij de terugbetaling van de prijs van het werk.

Schade als productieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door de INTERIEURARCHITECT.

7.8

De bouwheer staat, op eigen kosten en vóór de uitvoering van het werk door de INTERIEURARCHITECT, in voor het bekomen van alle liggingsplannen der ondergrondse en inpandige installaties (kabels, leidingen, …) aanwezig op/in het werkterrein (bv. de woning), alsmede voor het de facto localiseren dezer installaties.

7.9

Indien er voor de werkzaamheden een ABR-polis wordt afgesloten, zorgt de bouwheer ervoor dat de INTERIEURARCHITECT daarin opgenomen wordt als verzekerde met een afstand van verhaal ten haren gunste door de verzekeraar.

7.10

Elke rechtsvordering tot het gedwongen uitvoeren (in natura of bij equivalent) en/ of bekomen van schadevergoeding opzichtens de INTERIEURARCHITECT wegens fout of aansprakelijkheid anderszins, dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de uitvoering van haar werk, deze termijn een vervaltermijn zijnde.

Artikel 8 Verplichtingen van de OPDRACHTGEVER

8.1

Voor zover aan de INTERIEURARCHITECT een controleopdracht is toevertrouwd, moet de OPDRACHTGEVER, vooraleer de werken aan te vatten, de INTERIEURARCHITECT schriftelijk in kennis stellen van de afsluiting van de aannemingscontracten en van de aanvang van de werken. De INTERIEURARCHITECT kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken in de uitvoering die hun oorsprong vinden in feiten voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving met betrekking tot beslissingen of handelingen waarvan zij geen kennis had.

8.2

De OPDRACHTGEVER stelt bekwame uitvoerders aan, die een bewijs van erkenning voor de hen toevertrouwde werken kunnen voorleggen.

De OPDRACHTGEVER gaat voorafgaandelijk na of er fiscale en/of sociale schulden in hoofde van de aannemer(s) bestaan. Bij elke betaling zal de OPDRACHTGEVER het bestaan van fiscale en/of sociale schulden nagaan en in voorkomend geval de inhoudingen en doorstortingen ten voordele van de RSZ en/of fiscus verrichten.

8.3

De OPDRACHTGEVER komt niet rechtstreeks tussen in de opdracht van de INTERIEURARCHITECT en geeft geen richtlijnen aan de uitvoerders zonder medeweten en instemming van de INTERIEURARCHITECT. De OPDRACHTGEVER zal de aannemer in gebreke stellen wanneer deze de opmerkingen van de INTERIEURARCHITECT niet opvolgt.

8.4

De OPDRACHTGEVER die zelf werken uitvoert, verklaart zich hiertoe vakbekwaam. Hij verklaart de regels van de kunst te kennen en deze bij de uitvoering te zullen respecteren. Wanneer de OPDRACHTGEVER zelf materialen bestelt, zorgt hij voor een tijdige levering en verklaart hij zich bevoegd om deze te keuren en hun conformiteit met het beschrijvend bestek na te gaan.

8.5

Anderzijds, zo er aanwijsbare redenen of vermoedens bestaan dat de bouwheer zijn betalingsverplichting opzichtens de INTERIEURARCHITECT niet zal kunnen honoreren, dan wel ook effectief niet honoreert, is de INTERIEURARCHITECT er toe gerechtigd, onverminderd haar recht op ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de bouwheer mét schadevergoeding zo zij daaraan voorkeur geeft, haar prestaties op te schorten zolang (de vrees voor) het verzuim van de bouwheer aanhoudt.

De bouwheer is er enkel toe gerechtigd betaling in te houden opzichtens de INTERIEURARCHITECT bij aanwijsbare, ernstige fout van de INTERIEURARCHITECT die door haar niet geremedieerd werd binnen de maand na schriftelijke aanmaning én voor zover de bouwheer voor het verleden geen betalingsachterstand heeft.

Artikel 9: Verbreking van de overeenkomst

9.1

Een opzeg of verbreking door de bouw- heer van de overeenkomst is slechts geldig zo dit schriftelijk gebeurt. Alsdan is de bouwheer van rechtswege en zonder aangemaand te moeten zijn een forfaitaire vergoeding van 50% van het alsdan overeenkomstig art. 6 begrootte ereloon verschuldigd aan de INTERIEURARCHITECT, onverminderd diens recht op grotere vergoeding bij bewijs van grotere schade.

9.2

Indien de OPDRACHTGEVER de uitvoering van de werken, binnen het jaar na ontvangst van de aanbestedingsdocumenten, niet aanvangt of voortzet kan de INTERIEURARCHITECT besluiten dat de OPDRACHTGEVER op stilzwijgende wijze eenzijdig de overeenkomst heeft beëindigd.

De INTERIEURARCHITECT kan aanspraak maken op het ereloon en de schadeloosstelling zoals voorzien in 9.1, mits de verzending van een aangetekende brief aan de OPDRACHTGEVER waarin zij meldt dat zij, bij toepassing van dit artikel, de overeenkomst als beëindigd beschouwt.

9.3

De INTERIEURARCHITECT kan de opdracht verbreken wegens tekortkoming in hoofde van de OPDRACHTGEVER, zonder afbreuk te doen aan zijn recht om schadevergoeding te vorderen, indien

de OPDRACHTGEVER de aanbevelin- gen van de INTERIEURARCHITECT niet opvolgt of indien de OPDRACHTGEVER een overtreding begaat van een wettelijke of reglementaire bepaling van dwingend recht.

De INTERIEURARCHITECT kan de opdracht verbreken, in geval van een overtreding van wetgeving van dwingende aard, door een feit dat aan de OPDRACHT- GEVER toerekenbaar is.

Artikel 10 Opleveringen

10.1

Wanneer het project in zijn geheel beëindigd is, wordt overgegaan tot de voorlopige oplevering. De voorlopige oplevering geldt als goedkeuring van de werken door de OPDRACHTGEVER. Indien er geen oplevering gebeurt, geldt het betrekken van de woning zonder enig voorbehoud van de OPDRACHTGEVER, als voorlopige oplevering.

10.2

Een jaar na de voorlopige oplevering is de definitieve oplevering automatisch verworven indien de OPDRACHTGEVER geen geschreven opmerking heeft gemaakt.

10.3

De voorlopige oplevering wordt vastgesteld in een geschreven verslag, dat tegensprekelijk wordt opgesteld en aan alle partijen wordt bezorgd. Indien geen betwistingen ontvangen door de INTERIEURARCHITECT binnen de 3 kalenderdagen geldt dit als stilzwijgend akkoord voor alle partijen.

Artikel 11 Wijzigingen en verrekeningen

Behoudens afwijkende bepalingen in deze overeenkomst, kan de overeenkomst met inbegrip van de opdracht van de INTERIEURARCHITECT, slechts gewijzigd worden door middel van een voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst.

De OPDRACHTGEVER erkent dat deze berekening benaderend is en afwijking geen aansprakelijkheid in hoofde van de INTERIEURARCHITECT veroorzaakt.

Artikel 12 Diversen

12.1 Nietigheidsbeding

De nietigheid van een deel van de overeenkomst leidt niet op zich tot de nietigheid van het geheel van de overeenkomst.

12.2 Betwistingen

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. In geval van betwisting of enig ander geschil is de rechtbank van Brugge bevoegd.

12.3 GDPR

De persoonsgegevens bekomen via deze overeenkomst kunnen enkel rechtmatig verwerkt worden, als noodzaak voor de uitvoering van deze overeenkomst. De betrokkene geeft een actieve, vrije en ondubbelzinnige toestemming voor de ver- werking van zijn persoonsgegevens. Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden in het kader van het specifieke doel waarvoor ze verzameld worden en zijn beperkt tot deze noodzakelijke gegevens. Er wordt steeds gebruik gemaakt van een passend gegevensbeschermingsbeleid om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen.

BA PROTECT 00116/A.5000 RB PROTECT 00/R.13843

 

Sjiek Mo Peur – Brugge, België – info@brittthomas.be